Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies


Niniejsza polityka zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej i newslettera www.czystysmak.pl

Administrator

Administratorem strony internetowej www.czystysmak.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis”) i danych osobowych jej użytkowników (dalej jako: „Użytkownik”) przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Małgorzata Szwajewska (dalej jako: “Administrator”).

Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki ochrony przetwarzanych danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych Użytkownik może kontaktować się drogą elektroniczną z Administratorem, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@czystysmak.pl

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

Źródło

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com)
i zmodyfikowany dla celów Strony (www.czystysmak.pl)

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny, z których korzysta Użytkownik;
 • informacje o wizytach i korzystaniu z tej witryny przez Użytkownika, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • informacje, takie jak imię oraz adres e-mail, które Użytkownik podaje w celu skonfigurowania subskrypcji newslettera Strony;
 • informacje dotyczące wszystkiego, co Użytkownik kupuje, usług, z których korzysta lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem Strony, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej lub konta bankowego;
 • informacje wprowadzane przez Użytkownika podczas korzystania z sekcji komentarzy na Stronie;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania ze Strony, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Użytkownik z niej korzysta;
 • wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik przesyła Administratorowi Strony.
Zanim Użytkownik ujawni dane osobowe innej osoby, musi uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies, o czym mowa w dalszej części Polityki.

Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane do Administratora za pośrednictwem Strony będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce. Mogą zostać wykorzystane w celu:
 • administrowania Stroną i biznesem;
 • personalizowania Strony dla Użytkownika;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Stronie;
 • wysyłania produktów zakupionych za pośrednictwem Strony;
 • świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem Strony;
 • wysyłania do Użytkownika wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Użytkownika;
 • przesyłania pocztą elektroniczną niemarketingowej komunikacji handlowej;
 • wysyłania powiadomień e-mail, o które Użytkownik prosił;
 • wysyłania newslettera, jeśli Użytkownik o to poprosił (Użytkownik może w każdej chwili poinformować Administratora, jeśli nie chce już otrzymywać newslettera, zgłaszają to na adres e-mail: kontakt@czystysmak.pl);
 • przesyłania pocztą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które zdaniem Administratora mogą zainteresować Użytkownika (Użytkownik może w każdej chwili poinformować Administratora, jeśli nie chce już otrzymywać takich informacji, zgłaszając to na adres e-mail: kontakt@czystysmak.pl);
 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o Użytkownikach (strony trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego Użytkownika na podstawie tych informacji);
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Użytkownika lub dotyczącymi Użytkownika w związku ze Stroną;
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i zapobieganie oszustwom;
 • innych zastosowań.
Jeśli Użytkownik prześle Administratorowi dane osobowe do publikacji na Stronie, zostaną one opublikowane i wykorzystane w inny sposób zgodnie z udzieloną Administratorowi licencją.

Ujawnianie danych osobowych

Administrator może ujawniać dane osobowe Użytkownika wszelkim współpracownikom, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce.
Administrator może ujawniać dane osobowe Użytkownika:
 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw Administratora (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej Polityce, Administrator nie będzie udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących Użytkownika.

Zachowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które Administrator przetwarza w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, Administrator zachowa dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • jeśli uważa, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator podejmie zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem Strony będą chronione technologią szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Newsletter

Aby korzystać z newslettera Strony, Użytkownik dobrowolnie podaje swój adres e-mail oraz imię. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z newslettera.

Zapisując się na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności i plików cookies oraz na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji o nowych wpisach, produktach i usługach, obecnej i planowanej działalności Administratora.

W newsletterze mogą zostać umieszczane linki do materiałów zewnętrznych, mających charakter afiliacyjny partnerów Administratora. Newsletter może obejmować marketing własnych i polecanych produktów związanych z tematyką Strony. Zapisując się na newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich urządzeń telekomunikacyjnych (komputer, telefon, tablet etc.) w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingowych, po udzieleniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych przesyłanych drogą elektroniczną (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgody na wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych w powyższym celu (ustawa Prawo telekomunikacyjne).

Dane przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu Użytkownika, osiągnięcia celu korzystania z danych osobowych albo zakończenia działalności Strony.

Użytkownik w każdym momencie może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera Strony, klikając w odpowiedni link w wiadomościach e-mailowych Administratora lub kierując taką wiadomość na maila: kontakt@czystysmak.pl Po wypisaniu się z newslettera, Użytkownik nie będzie już otrzymywał wiadomości e-mail.

Korzystanie z newslettera oznacza wyrażenie zgody na monitorowanie przez Administratora (przy pomocy usługodawcy obsługującego newsletter tj. MailerLite ) aktywności subskrybentów, w tym daty zapisu, daty i godziny otwarcia wiadomości, kliknięcia w przesłane linki, datę wypisania się.

Adresy e-mail subskrybentów mogą być wykorzystane przez Administratora do promocji swoich treści w serwisach społecznościowych, poprzez wykorzystanie narzędzi udostępnionych przez te serwisy. W przypadku prowadzenia danej akcji reklamowej, Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – tu marketing swoich treści, produktów, usług) ma prawo skierować reklamę do osób zapisanych na newsletter, którzy posiadają konto w danym serwisie. Po zakończeniu akcji reklamowej, dane Użytkowników zostają usunięte z menadżera reklam.

Newsletter jest wysyłany w częstotliwości i terminach ustalonych przez Administratora, o czym nie musi wcześniej informować Użytkownika. Administrator ma też prawo do zaprzestania wysyłania newslettera, a także do usunięcia Użytkownika z bazy subskrybentów Strony bez podania przyczyny.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu
 • do własnych danych osobowych, które są przechowywane przez Administratora. Udostępnienie takich danych może wiązać się z dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości.
 • sprostowania/zmiany swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Aktualizacja informacji

Administrator prosi o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jest.

Ciasteczka

Strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. 

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że Użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących Użytkownika, ale dane osobowe, które Administrator przechowuje na temat Użytkownika, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Administrator używa zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na Stronie.

Nazwy plików cookie, których Administrator używa na Stronie, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
 • Wbudowany kod Google Analytics - w celi analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Google Analytics jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk. Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics?source=404#topic=3544906
 • Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest - Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). To samo tyczy się pozostałych serwisów. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych serwisów przed założeniem w nich konta w tych portalach. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook i pozostałe serwisy. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka lub inne serwisy. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
 • Linki afiliacyjne i programy partnerskie, w tym Google AdSense - Na Stronie mogą wyświetlać się linki afiliacyjne oraz okienka reklamowe w ramach tzw. Google AdSense, prowadzące do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Kliknięcie w link nie spowoduje naliczenia żadnych opłat dla Użytkownika, pozwala natomiast na uzyskiwanie prowizji przez Administratora. Korzystając ze Strony Użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie. Administrator nie ma wpływu na treść i wygląd reklam w ramach Google AdSense. Decyduje o tym algorytm dostawcy, w tym wypadku Google LLC
Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
 • w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji Strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
 • w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 • w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
 • w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.
Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Strony Internetowe osób trzecich

Strona zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Administrator nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Administrator, bez wyraźnej zgody Użytkownika, nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych Użytkownika do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mając jedna na uwadze, że Administrator korzysta z usług takich podmiotów jak Google, Facebook, MailerLite, dane osobowe Użytkownika w pewnych wypadkach mogą być przekazywane do państw spoza obszaru EOG. Przekazywanie takie jest możliwe jedynie przy spełnieniu wymogów sprecyzowanych przez Komisję Europejską Unii Europejskiej. Oznacza to, że przekazywanie jest możliwe jedynie podmiotom, które zapewniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do udzielania wyczerpujących odpowiedzi na jego zapytania, obsługi newslettera, spełnienia obowiązku prawnego, jak również w celach statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres trzech lat lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Prawa autorskie

Część treści umieszczonych na Stronie stanowi przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności i polityki cookies. Użytkownik, dokonując jakiejkolwiek czynności związanej z korzystaniem ze strony np. zapisem na Newsletter, powinien zapoznać się z aktualną wersją polityki. Administrator może powiadomić Użytkownika o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 05.10.2021 r. i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia.


Copyright © CZYSTY SMAK , Blogger